Oznámenie o zverejnení návrhov prvých plánov manažmentu povodňového rizika

OZNAM
napísané 22.1.2015 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 10.10.2015

Na základe ustanovenia § 8 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2010 Z.z.“) Vám oznamujeme, že boli pre verejnosť sprístupnené prvé plány manžmentu povodňového rizika. Tieto plány sú k dipozícii na webstránke:

Plány manažmentu povodňového rizika (2015)

a na:

Plány manažmentu povodňového rizika

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na ustanovenie § 8 ods. 15 zákona č.7/2010 Z.z. podľa ktorého obce koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom manažmente povodňového rizika.

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce