Tlačivá

SAMOSPRÁVA
napísané 16.10.2011 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 3.5.2019

Stavebné tlačivá

8.8.2019Žiadosť o vydanie vyjadrenia obce k projektu stavby (35.5 KB)doc
8.4.2019Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (25.4 KB)docx
8.4.2019Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu (35.5 KB)doc
21.3.2019Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku komunikácie (32.4 KB)docx
21.3.2019Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie (32.6 KB)docx
23.1.2019Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska k projektu stavby (33.5 KB)doc
23.1.2019Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska k zmene účelu stavby (34 KB)doc
19.11.2018Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (71.1 KB)pdf
26.4.2018Návrh na vydanie územného rozhodnutia (69.7 KB)pdf
9.2.2018Žiadost o zmenu lehoty ukončenia stavby (stavba je začatá) (34.5 KB)doc
11.10.2017Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – vodná stavba (13.7 KB)docx
13.9.2017Ohlásenie drobnej stavby (43 KB)doc
14.6.2017Oznámenie o začatí stavby (28.5 KB)doc
13.3.2017Čestné vyhlásenie k veku stavby (13.6 KB)docx
13.3.2017Žiadosť o potvrdenie veku stavby (23.9 KB)docx
22.11.2016Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (30.5 KB)doc
20.10.2016Žiadost o povolenie vodnej stavby (16.9 KB)docx
24.2.2016Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác (47 KB)doc
7.8.2014Žiadosť o povolenie terénnych úprav (54.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (60.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (53 KB)doc
4.6.2013Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (46.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (stavba nie je začatá) (29.5 KB)doc
4.6.2013Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia (192.4 KB)docx

Občianské tlačivá

9.1.2018Žiadosť o určenie súpisného - orientačného čísla (17.6 KB)docx
9.1.2018Žiadosť o určenie súpisného stavbe pred 01.10.1976 (16.5 KB)docx
6.12.2017Žiadosť o nepridelenie súpisného čísla (33.5 KB)doc
28.11.2017Žiadosť o vydanie potvrdenia o blízkom,príbuzenskom vzťahu (34 KB)doc
9.10.2017Žiadosť o vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (34 KB)doc
7.9.2017Návrh na zrušenie trvalého pobytu (50.5 KB)doc
31.7.2017Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (188 KB)docx
4.6.2013Súhlas s prihlásením na prechodný pobyt (48.5 KB)doc
4.6.2013Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt (44 KB)doc

Sociálne tlačivá

27.10.2016Žiadosť o uzatvorenie zmluvy poskytovaní socialnej služby (57 KB)doc
26.10.2016Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (82 KB)doc
26.10.2016Výkaz o poskytovaní opatrovateľskej služby (68 KB)doc
12.10.2016Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu (14.1 KB)docx
12.10.2016Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (17.9 KB)docx

Tlačivá k životnému prostrediu

14.3.2017Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev (38 KB)doc
9.11.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do úžívania - kolaudačné povolenie (17.3 KB)docx
9.11.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - stavebné povolenie (17.5 KB)docx
9.2.2016Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (42 KB)doc
9.2.2016Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (17 KB)docx

Daňové tlačivá

5.12.2018Dohoda spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (37.5 KB)doc
1.1.2018Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností (12.5 KB)docx
20.10.2016Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015 (5.3 MB)pdf
20.10.2016Poučenie na vyplnenie priznania (257.7 KB)pdf
20.10.2016Potvrdenie o podani priznania (128 KB)pdf
5.10.2016Vznik/zánik daňovej povinnosti PO (70.7 KB)pdf
5.10.2016Vznik/zánik daňovej povinnosti FO (71.5 KB)pdf
24.2.2016Oznámenie k dani za ubytovanie (registračný list) (20.9 KB)docx
24.2.2016Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí (21.1 KB)docx

Podnikateľské tlačivá

26.10.2016Oznámenie o zriadení prevádzkárne, o zmene všeobecného prevádzkového času (21.8 KB)docx
26.10.2016Oznámenie o ukončení prevádzky v obci Rosina (21.2 KB)docx
26.10.2016Oznámenie jednorázovej zmeny všeobecného prevádzkového času (21.4 KB)docx
24.2.2016Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (14.8 KB)docx
24.2.2016Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (13 KB)docx
24.2.2016Ohlásenie zmeny v osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka (18.3 KB)docx

Ostatné tlačivá

29.1.2019Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov (402.4 KB)pdf
4.10.2018CESTNE_VYHLASENIE (12.1 KB)docx
28.8.2017Žiadosť o vrátenie preplatku KO (15.6 KB)docx
4.3.2017Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov (14 KB)docx
4.3.2017Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad (14.2 KB)docx
26.10.2016Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Rosina (77.5 KB)doc
26.10.2016Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Rosina (77 KB)doc
26.10.2016Vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu (12.5 KB)docx

Tlačivá k množstvovému zberu komunálneho odpadu - pre podnikateľov

10.6.2019Prihláška do systému množstvového zberu (16.9 KB)docx
10.6.2019Oznámenie zmeny do systému množstvového zberu (17 KB)docx
10.6.2019Odhláška zo systému množstvového zberu (15.8 KB)docx

Nové dokumenty

 
23.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 78/2019
23.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 77/2019
23.8.2019 Ostatné zmluvy 2019
Zmluva o výpožičke Brezany č. 4KP2019
22.8.2019 Ostatné zmluvy 2019
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 76/2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 75/2019
22.8.2019 Faktúry prijaté
Prijaté faktúry 01.08.-15.08.2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 74/2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 73/2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 72/2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 71/2019
20.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.70/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 69/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 68/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 67/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 66/2019


Projekty a aktivity obce