Program odpadového hodpodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015

OZNAM
napísané 5.6.2013 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 10.10.2015

Informácia pre verejnosť o správe a návrhu dokumentu

Obstarávateľ, Obvodný úrad životného prostredia Žilina, úsek odpadového hospodárstva, predložil na Obvodný úrad životného prostredia Žilina, úsek EIA/SEA v súlade s §9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hodpodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“, ktorá je obci Rosina a našim občanom k dispozícii na nahliadnutie a pripomienkovanie na Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline, z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí.

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa www.za.ouzp.sk a na webovvom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk, kde bude zverejnený aj dátum verejného prerokovania strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu Obvodného úradu životného prostredia Žilina, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina najneskôr do 17. 6. 2013. Verejné prerokovanie správy sa uskutoční dňa 20. 6. 2013 o 11:00 hod. na ObÚ Žilina na 1. poschodí, č. 108.

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce