Komunálne voľby 2014

OZNAM
napísané 21.8.2014 , zverejnil
aktualizované 10.10.2015

Spôsob voľby

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. zo dňa 07. Júla 2014 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Čas poskytnutý na uplatnenie volebného práva pri voľbách do orgánov samosprávy obcí zostal voličom zachovaný, keďže voľby začínajú o 7.00 h. a končia o 20.00 hod.

     Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce  a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva.

     Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

     Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce  zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

     Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u 9 –tich kandidátov (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

     V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

     Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

     Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

     Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Pre nadchádzajúce komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014 prikladáme tieto vzory tlačív, ktoré musia v zmysle § 16 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, odovzdať jednak nezávislí kandidáti a jednak politické strany v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie – p. Alene Krajčiovej, tel. kontakt: 041/ 59 832 78, služobný mobil: 0915 816 696, najneskôr 55 dní pred dňom volieb (do 21.09.2014). Zapisovateľku miestnej volebnej komisie nájdete v pracovných dňoch počas úradných hodín na Obecnom úrade Rosina. 

26.9.2014Kandidáti na starostu obce (38.5 KB)pdf
26.9.2014Kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva (46.3 KB)pdf
4.9.2014Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií (116.4 KB)pdf
4.9.2014Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (108.2 KB)pdf
4.9.2014Utvorenie volebných okrskov a volebných miestností (118 KB)pdf
21.8.2014Počet obyvateľov obce Rosina (102.1 KB)pdf
21.8.2014Určenie rozsahu funkcie starostu a počet poslancov (124.6 KB)pdf
21.8.2014Kandátna listina - politické strany poslanci (168 KB)pdf
21.8.2014Kandidátna listina - politické strany starosta (161.6 KB)pdf
21.8.2014Kandidátna listina - nezávislí poslanci (169.5 KB)pdf
21.8.2014Kandidátna listina - nezávislý starosta (162.6 KB)pdf

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce