Dotácia na kompostéry

OZNAM
napísané 19.6.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 17.7.2018

Obec Rosina získala nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 137 529, 57 EUR na nákup záhradných kompostérov, ktorý dostane každá domácnosť v obci. V roku 2017 obec podala  žiadosť o poskytnutie NFP (názov projektu: „ Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“) z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý bol zameraný na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a vyhodnotil, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil „Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok“.

Nové dokumenty

 
20.5.2019 Zmluvy o dotaciach 2019
Zmluva č. 39 211 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
17.5.2019 zápisnice a uznesenia 2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 14.05.2019
15.5.2019 Úradná tabuľa
Územné rozhodnutie – Veronika Majtánová
15.5.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 28/2019
15.5.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 27/2019
15.5.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 26/2019
15.5.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 25/2019
15.5.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva o dielo č.9/2019
13.5.2019 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Juraj Dolník, Mgr. Lucia Dolníková
13.5.2019 Zmluvy o dielo
Dodatok č. 3 zmluvy o dielo 22/2018


Projekty a aktivity obce