Príhovor

OZNAM
napísané 3.1.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 3.1.2019

Drahí spoluobčania,  

som veľmi rád, že sa vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť ako starosta obce a pripojiť sa k vašim blízkym, s ktorými ste si v silvestrovskú noc zaželali zdravie, šťastie, lásku, pohodu a spokojnosť.
Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. 
Dovoľte mi vysloviť veľké poďakovanie vám, vážení spoluobčania, za pomoc a podporu, ktorej sa mi od vás dostávalo nie len v uplynulom roku, ale počas celého môjho štvorročného funkčného obdobia.
Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu našej obce, šíreniu jej dobrého mena, obohateniu jej kultúrneho, duchovného, športového a spoločenského života. 
Želám vám všetko len to najlepšie. Nech sa vám plnia želania a plány, aby sme boli všetci zdraví, mali voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime okolo seba.
Zo srdca vám v tento slávnostný deň prajem úspechy v osobnom ako aj v pracovnom živote, porozumenie v rodinách a  vzájomnú toleranciu. 
Milí spoluobčania, vinšujem vám šťastný nový rok, aby ste mali v roku 2019 veľa energie, hlavne zdravia a síl pri uskutočňovaní dobrých predsavzatí.  

Želám vám požehnaný nový rok bohatý na všetky dary života. 

Jozef Machyna
starosta

Nové dokumenty

 
19.7.2019 Kúpne zmluvy 2019
Kúpna zmluva
19.7.2019 Obecné poplatky
Podmienky poskytovania sociálnej výpomoci - strava pre dôchodcov
19.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 50/2019
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malý zdrojom znečisťovania na území obce Rosina
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.2/2019 o výše príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 49/2019
18.7.2019 zápisnice a uznesenia 2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17.07.2019
18.7.2019 Ostatné zmluvy 2019
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 22.08.2019
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 48/2019
18.7.2019 Hlavný kontrolór
Plán kontrolnej činnosti HK_II. polrok 2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Oznámnie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.08.2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – Rekonštrukcia prívodných potrubí z vodného zdroja Turie
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 47/2019
16.7.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 46/2019
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 45/2019
15.7.2019 Ostatné informácie
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine 17.07.2019
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 44/2019


Projekty a aktivity obce